XXXIII sesja Rady Gminy Milejów - porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1875) zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Milejów w dniu 29 listopada 2017 roku – środa – o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Milejów.
4. Wnioski z prac stałych Komisji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji wniosków komisji i podejmowanych decyzji od ostatniej sesji.
6. Interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejów,
b/ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.,
c/ przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.,
d/ obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2018 rok na obszarze Gminy Milejów,
e/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Milejów na rok 2018,
f/ określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2018,
g/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz dopłat dla pierwszej grupy taryfowej odbiorców usług,
h/ wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Milejów,
i/ ustalenia wysokości kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta,
j/ zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
k/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MILEJÓW
Andrzej Wirski